Skip to content

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 07/22/2023

1. Úvod

1.1 Vitajte na našich webových stránkach ethereumcode.io (ďalej len „stránky“). Obráťte sa na nás prostredníctvom stránky support@ethereumcode.io, kde nájdete primárny kontakt.

1.2 Naša stránka je úložiskom informácií o obchodných platformách tretích strán („platformy tretích strán“) a príslušných službách („služby“).

1.3 Používanie našich stránok a služieb sa riadi týmito podmienkami používania (ďalej len „podmienky“). Vyzývame vás, aby ste si tieto podmienky pozorne prečítali. Váš prístup alebo používanie našich stránok a služieb znamená, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nesúhlas s akýmkoľvek aspektom týchto Podmienok vyžaduje, aby ste sa zdržali používania našich stránok a služieb.

1.4 Naše zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Súhlasom s týmito podmienkami automaticky prijímate a súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

2. Oprávnenosť

2.1 Ak chcete používať naše stránky a služby, zabezpečte, aby ste:

2.1.1 nemajú menej ako 18 rokov;

2.1.2 mať právo, oprávnenie a spôsobilosť súhlasiť s týmito Podmienkami a dodržiavať ich;

2.1.3 Nečelíte žiadnym právnym prekážkam pri používaní našich stránok a služieb podľa vašich miestnych zákonov.

3. Oblasti s obmedzeným prístupom

3.1 Niektoré územia alebo demografické skupiny používateľov môžu čeliť obmedzeniu alebo zákazu prístupu na naše stránky a služby z právnych dôvodov, dôvodov regulácie alebo riadenia rizík.

3.2 Používatelia z niektorých krajín môžu musieť splniť ďalšie podmienky alebo požiadavky. Pri vstupe na ktorékoľvek z obmedzených území sa môže stať, že naša stránka a služby nebudú dostupné alebo budú zablokované.

4. Zakázané činnosti

4.1 Pri používaní našich stránok a služieb sa zdržte činností, ktoré:

4.1.1 Porušovať akékoľvek práva vrátane práv duševného vlastníctva, práv na ochranu súkromia alebo iných práv;

4.1.2 Obsahovať škodlivý, urážlivý, hanlivý, rasistický alebo nevhodný obsah;

4.1.3 Zahŕňa nasadenie vírusov alebo škodlivého softvéru;

4.1.4 Porušovať akékoľvek zákony;

4.1.5 narúšať používanie Stránky alebo Služieb inými Používateľmi.

5. Práva duševného vlastníctva

5.1 Obsah našich stránok vrátane textu, grafiky, loga a softvéru patrí nám alebo našim poskytovateľom licencií a je chránený zákonmi o duševnom vlastníctve.

5.2 Vaše používanie našich stránok a služieb nezakladá žiadne práva týkajúce sa nášho duševného vlastníctva alebo duševného vlastníctva tretích strán.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1 Stránky a služby sú ponúkané v stave, v akom sú, a v stave, v akom sú k dispozícii, bez výslovných alebo implicitných záruk presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti stránok, služieb alebo súvisiacej grafiky.

6.2 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu vyplývajúcu z používania našich stránok alebo služieb alebo s nimi súvisiacu.

7. Služby alebo obsah tretích strán

7.1 Naše služby môžu zahŕňať obsah alebo služby poskytované tretími stranami. Takýto obsah alebo služby nekontrolujeme, neschvaľujeme ani za ne nepreberáme zodpovednosť.

8. Odkazy na iné webové stránky

8.1 Na našej stránke sa môžu pre vaše pohodlie nachádzať odkazy na webové stránky tretích strán. Nad týmito stránkami alebo zdrojmi nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

9. Zmeny týchto podmienok

9.1 Máme právo zmeniť tieto podmienky, kedykoľvek to bude potrebné. O všetkých zmenách vás budeme informovať zverejnením aktualizovaných podmienok na tejto stránke.

9.2 Pravidelne kontrolujte tieto Podmienky, či nedošlo k nejakým zmenám. Akékoľvek zmeny týchto podmienok nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na tejto stránke.

10. Ukončenie

10.1 Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť váš prístup na naše stránky a služby bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, ak porušíte tieto podmienky.

11. Rozhodné právo a súdna právomoc

11.1 Tieto podmienky sa vykladajú a riadia zákonmi jurisdikcie našej spoločnosti bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

11.2 Súhlasíte s výlučnou právomocou súdov v rámci jurisdikcie našej spoločnosti na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo Stránky alebo Služieb.

12. Kontaktujte nás

12.1 Ak tieto podmienky vyvolávajú akékoľvek otázky, obráťte sa na nás na adrese support@ethereumcode.io.

Zvýšte svoje obchodné zručnosti

Vstúpte do budúcnosti obchodovania s aktívami s našou inovatívnou platformou Ethereum Code, ktorá je najmodernejšou integráciou umelej inteligencie a veľkých dát a prináša najvyššiu úroveň obchodovania. Naším cieľom je umožniť obchodníkom prekonať trhy s presnosťou a jemnosťou.