Skip to content

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 07/22/2023

1. Wprowadzenie

1. 1 Witamy na naszej stronie internetowej ethereumcode.io („Strona”). Skontaktuj się z nami przez support@ethereumcode.io, aby uzyskać główny kontakt.

1. 2 Nasza Witryna stanowi repozytorium informacji na temat platform transakcyjnych podmiotów zewnętrznych („Platformy podmiotów zewnętrznych”) i odpowiadających im usług („Usługi”).

1. 3 Korzystanie z naszej Witryny i Usług przez użytkownika („Ty”, „Twój” lub „Użytkownik”) podlega niniejszym Warunkom korzystania („Warunki”). Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami. Dostęp lub korzystanie z naszej Witryny i Usług oznacza zgodę użytkownika na Warunki. Niezgadzanie się z jakimkolwiek aspektem niniejszych Warunków wymaga powstrzymania się od korzystania z naszej Witryny i Usług.

1. 4 Nasza Polityka Prywatności stanowi nieodłączną część niniejszych Warunków. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik automatycznie akceptuje i wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności.

2. Kwalifikowalność

2. 1 Aby korzystać z naszej Witryny i Usług, należy upewnić się, że

2.1. 1 Mają nie mniej niż 18 lat;

2.1. 2 Posiada prawo, upoważnienie i zdolność do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki i ich przestrzegania;

2.1. 3 Nie napotykaj żadnych przeszkód prawnych w korzystaniu z naszej Witryny i Usług zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Obszary zastrzeżone

3. 1 Niektóre terytoria lub grupy demograficzne użytkowników mogą napotkać ograniczenia lub zakaz dostępu do naszej Witryny i Usług ze względów prawnych, regulacyjnych lub związanych z zarządzaniem ryzykiem.

3. 2 Użytkownicy z niektórych krajów mogą być zobowiązani do spełnienia dodatkowych warunków lub wymogów. Uzyskując dostęp do któregokolwiek z Terytoriów Zastrzeżonych, nasza Witryna i Usługi mogą być niedostępne lub zablokowane.

4. Działania zabronione

4. 1 Podczas korzystania z naszej Witryny i Usług należy powstrzymać się od działań, które

4.1. 1 Naruszać jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub innych praw;

4.1. 2 Zamieszczanie treści szkodliwych, obraźliwych, zniesławiających, rasistowskich lub nieodpowiednich;

4.1. 3 Wdrażanie wirusów lub szkodliwego oprogramowania;

4.1. 4 Naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa;

4.1. 5 Zakłócania korzystania z Witryny lub Usług przez innych Użytkowników.

5. Prawa własności intelektualnej

5. 1 Zawartość naszej Witryny, w tym tekst, grafika, logo i oprogramowanie, należy do nas lub naszych licencjodawców i jest chroniona prawami własności intelektualnej.

5. 2 Korzystanie przez użytkownika z naszej Witryny i Usług nie przyznaje żadnych praw dotyczących naszej własności intelektualnej lub własności intelektualnej osób trzecich.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6. 1 Witryna i Usługi są oferowane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji dotyczących dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności Witryny, Usług lub powiązanej grafiki.

6. 2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z lub związane z korzystaniem z naszej Witryny lub Usług.

7. Usługi lub treści stron trzecich

7. 1 Nasze Usługi mogą obejmować treści lub usługi dostarczane przez osoby trzecie. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za takie treści lub usługi.

8. Linki do innych stron internetowych

8. 1 Dla wygody użytkowników w Witrynie mogą znajdować się łącza do witryn internetowych osób trzecich. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad tymi witrynami lub zasobami i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

9. Zmiany niniejszych Warunków

9. 1 Mamy prawo do zmiany niniejszych Warunków w razie potrzeby. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco, publikując zaktualizowane Warunki na tej stronie.

9. 2 Regularnie sprawdzać niniejsze Warunki pod kątem wszelkich zmian. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

10. Zakończenie

10. 1 Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia lub zawieszenia dostępu użytkownika do naszej Witryny i Usług, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

11. 1 Niniejsze Warunki będą interpretowane i regulowane przez prawo obowiązujące w jurysdykcji naszej firmy, niezależnie od przepisów kolizyjnych.

11. 2 Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w ramach jurysdykcji naszej firmy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub Witryny lub Usług.

12. Kontakt

12. 1 Jeśli niniejsze Warunki budzą jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem support@ethereumcode.io.

Podnieś swoje umiejętności handlowe

Wkrocz w przyszłość handlu aktywami dzięki naszej innowacyjnej platformie Ethereum Code, najnowocześniejszej integracji sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych, zapewniającej najwyższą biegłość handlową. Naszym celem jest umożliwienie inwestorom przechytrzenia rynków z precyzją i finezją.